Общи условия

Общи условия за използване на услугите на pokanete.me


I. Общи положения


1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията по договори за изработка на продукти между “Сфера Дизайн” ЕООД, от една страна, като изпълнител, и потребителите на интернет сайта pokanete.me, от друга страна, като възложители. Тези общи условия, след тяхното приемане на интернет-страницата, са задължителни за всеки потребител на сайта pokanete.me. 


2. Общите условията могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на потребителите. В този случай приложими са Общите условия, които са били публикувани на сайта към момента на поръчката.


3. Последен актуализиран вариант на Общите условия е достъпен по всяко време на адрес: http://www.pokanete.me/obshti-uslovia


4. Pokanete.me не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. 


5. “Сфера Дизайн” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 130922227, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „П. Евтимий“ № 50.


6. “Сфера Дизайн” ЕООД  е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под № 000000/0000 год., по повод данните, предоставяни доброволно от потребителите във връзка с ползването от тях на услуги, предоставяни от сайта pokanete.me.


7. Pokanete.me е интернет-страница (сайт), администрирана от “Сфера Дизайн” ЕООД. “Сфера Дизайн” ЕООД притежава изключителни права върху сайта pokanete.me.


8. Pokanete.me е сайт за поръчка и изработка на печатни покани, картички и аксесоари за събития и празненства наричани за краткост „продукти“. 


9. Всеки потребител на сайта pokanete.me има възможност избира и поръчва от предложените продукти, който са представени и са достъпни на сайта.   


10. При използване услугите на pokanete.me, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия и задължения, поставени от законодателството на Република България и законодателството на Европейския съюз, дори и да не са изрично упоменати в настоящите Общи условия.


11. Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на pokanete.me с маркиране на бутона „съгласен“ и се счита, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 


12. Приемането на настоящите условия от потребителя ще се счита за сключване на валиден юридически обвързващ съгласно законите на Р. България договор за изработка между “Сфера Дизайн” ЕООД, като изпълнител по договора за изработка, от една страна, и потребителя, като възложител по договора за изработка, от друга страна.


ІІ. Предоставяне на информация


13. С оглед поръчването и изработката на продуктите от pokanete.me, потребителят се съгласява:


a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование „лични данни“);


б) да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.


14. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, pokanete.me има право да закрие и/или изтрие информацията за неговите лични данни, вкл. пощенски адрес, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.


15. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите потребители, pokanete.me уведомява родителите, че услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.


III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на pokanete.me


16. Съобразно действащия в Р. България Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на pokanete.me при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.


17. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, цифрови снимки, текстови материали и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, се съхраняват, обработват и използват от pokanete.me само за целите на конкретната изработка и потребител.


18. Pokanete.me няма да предоставя на трети лица под каквато и да било форма потребителските данни, цифрови снимки и текстови материали, предоставени от потребителите във връзка с изработка на тяхната поръчка.


19. Pokanete.me изрично уведомява потребителя, че няма лица, които могат да получават лични данни на потребителя с рекламни цели, без съгласие на потребителя.


20. Личната кореспонденция с потребителите е конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя, освен в случаите на съмнение за нарушение на закона.


ІV. Цени. Условия на плащане и доставка. Изпълнение на поръчките. 


21. Всички цени на сайта pokanete.me са посочени в български лева. 


22. На сайта към всеки един продукт е указано дали посочената цена е за единична бройка или за определен брой, комплект.


23. Всички посочени на сайта pokanete.me цени са с включен ДДС. 


24. При поръчка за изработка на продукти от pokanete.me, потребителят може да плати по един от следните начини:


   - в брой при доставката (чрез наложен платеж)

   - с банков превод или вноска на каса в банка по следната банкова сметка: 

IBAN: BG24UNCR70001522491365 

BIC код: UNCRBGSF

банка: УниКредит Булбанк АД

Получател: Сфера Дизайн ЕООД


25. При доставки извън Р. България плащане е възможно само по банков път.


26. Като основание за плащане в преводното нареждане следва да се посочи номерът на поръчката от pokanete.me.


27. Таксата за банковия превод (вноската на банкова каса) на дължимата сума е за сметка на потребителя.


28. Изпълнението на поръчките започва само тогава, когато е получена пълната информация, нужна за изработка на поръчката.


29. При избор на плащане по банков път, изпълнението започва след получаване на сумата по горепосочената банкова сметка. Ако е извършено плащане чрез банков превод, за дата на плащането се приема датата, на която парите са постъпили в сметката на изпълнителя.


30. Ако избраният начин на плащане чрез банков превод и не е постъпило плащане на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, то информацията за направената поръчка се запазва в рамките на тридесет календарни дни. В рамките на тези тридесет календарни дни, при продължаващо непостъпване на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, pokanete.me има правото да изпраща напомнителни писма по електронната поща на клиента за статуса на неговите неплатени поръчки. Ако поръчката не бъде платена в течение на тези тридесет дни, то тя ще бъде отменена, като се счита, че договорът за изработка е прекратен по право, без да са необходими допълнителни изявления от която и да е страните по него. 


31. При избор на плащане чрез наложен платеж, потребителят се задължава да заплати дължимата за изработката цена, посочена в поръчката му, незабавно при получаване на изработените продукти. 


32. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно проект, и материали избран от потребителя от сайта pokanete.me, като се използват посочените от клиента-възложител данни (имена, дати, адреси, снимки и др.). 


33. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно поръчката на клиента, направена посредством формата за поръчка за изработка на pokanete.me.


34. Всички условия по конкретната поръчка се изпращат на клиента на посочения от него е-mail заедно с персонализирания проект за потвърждение от негова страна.


35. Сроковете за изработка и доставка по поръчката са в сила след потвърждение от клиента и направен превод.


36. При поръчка по индивидуален проект са заплаща цена за дизайн на продукта, като според конкретното задание на потребителя се изготвя индивидуална оферта. След потвърждение на офертата и условията по нея, в рамките на 3 работни дни, се представя проект за одобрение.


37. В случай на заявка за мостра, срокът на изработка и доставка е след като тя е потвърдена писмено от клиента, на e-mail или в офиса на Сфера Дизайн ЕООД със собственоръчен подпис на поръчката.


38. Срокът за изработка на поръчания продукт е от 3 до 5 работни дни в зависимост от сложността на вида продукт.


39. Доставката на изработените продукти на територията на Р. България се извършва чрез куриерска фирма или чрез собствени куриери. 


40. При поръчка, направена до 16.00 часа, изработените продукти се доставят в рамките на три работни дни, считано от деня, следващ този на поръчката. 


41. При поръчка след 16.00 часа, както и при поръчка в почивни или празнични дни, срокът за доставка тече след първия следващ работен ден. 


42. При подадени грешни или недостатъчни данни, сроковете по предходните точки започват да текат от момента на отстраняване на грешките и непълнотите. 


43. Доставката е за сметка на клиента и за територията на България е на стойност 4,00 лева. 


44. Доставките към държави от Европейския съюз се извършват в рамките на 7 работни дни, считано от деня на плащането, и се заплащат в размер от 20 лева (или 10 евро).,


45. Доставки извън рамките на Европейския съюз се извършват при индивидуално уговорени с клиента условия. 


46. В случай, че потребителят не е получил своята поръчка в рамките на предвидения срок, потребителят е длъжен да уведоми за това pokanete.me по електронната поща, като посочи номер на поръчката.


V. Рекламации


47. Клиентът има право да върне изработения продукт, при съответно прилагане разпоредбите за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите и ако продуктът съществено се отклонява от подадената от клиента заявка (поръчка) и това го прави негоден за употреба по предназначение. 


48. Правото да се върне продукта и да се направи възражение относно изработката може да бъде упражнено в 14-дневен срок от получаване на изработения продукт. След изтичане на този срок, се счита, че изработеният продукт е окончателно одобрен от клиента. 


49. В случай на допусната грешка при изработката на продукта от страна на pokanete.mе, транспортните такси за връщане на изработения с недостатък продукт се поемат от изпълнителя.


50. Възражения за недостатъци и рекламации от клиента ще се считат за неоснователни, ако:


   - изработеният продукт отговаря на описанието за продукта в сайта pokanete.mе;

   - изпратеният текст, предназначен за печат върху продукта, е подаден с грешка и/или потвърден в този му вид от клиента; 

   - заявката (поръчката) е била с невярно съдържание по вина на клиента.


51. По отношение отговорността на изпълнителя за недостатъци се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите.


VІ. Други условия


52. Pokanete.me има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. 


53. Потребителите на сайта дават съгласието си да получават системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.


54. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на pokanete.me, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


55. Споровете между потребителят и pokanete.me („Сфера Дизайн“ ЕООД) се уреждат между тях по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София и се решава съгласно действащото в Република България законодателство.


56. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат правилата за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите, както и останалото действащо в Р. България законодателство. 


57. Настоящите Общи условия са в сила от 30.04.2015 г.